Při objednávce nad 2.500 Kč DOPRAVA ZDARMA!!!
Sleva vám bude automaticky odečtena v pokladně
DOPRAVA ZDARMA Při nákupu v ceně nad 2.500 Kč máte dopravu zdarma

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vinařství & Vinařský dům PETRATUR provozovaného Tomášem Petraturem

se sídlem 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem 661

identifikační číslo: 76136949   

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  https://www.vinarstvipetratur.cz/obchod/

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Vinařství & Vinařský dům PETRATUR provozovaného Tomášem Petraturem, se sídlem 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, identifikační číslo: 76136949 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je provozován na internetové adrese https://www.vinarstvipetratur.cz/obchod/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy byla smlouva uzavřena mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti („na IČO“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky dodavatele umístěné na adrese https://www.vinarstvipetratur.cz/obchod/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace spotřebitele provedené na webové stránce může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může  provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může spotřebitel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje     uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.

2.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého       uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti.

2.3 Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2.5 Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,   a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení       dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně  z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené      ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ spotřebitelem do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného  zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje,  které do objednávky sám vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat   a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel dodavateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem       považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele            uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa   spotřebitele“).

3.5 Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno spotřebiteli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.

3.7 Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména  s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči dodavateli.

3.8 Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

 1. Cena zboží a Platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může spotřebitel uhradit dodavateli následujícími způsoby:

–  v hotovosti v provozovně dodavatele na adrese Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, PSČ 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem;
– v hotovosti na dobírku v místě určeném spotřebitelem v objednávce;
– bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 220740940/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet dodavatele“);
– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;
– bezhotovostně platební kartou;
– prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2  Společně s kupní cenou je spotřebitel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se  dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek      spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.5 Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany spotřebitele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy           spotřebiteli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví spotřebiteli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické         podobě na elektronickou adresu spotřebitele.

 1. Přeprava a dodání zboží

5.1 Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku spotřebitele, nese           spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem  doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto na místě oznámit přepravci. V případě shledání        porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí spotřebitel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu spotřebitel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li vydány.

 1. Odpovědnost za vady, Záruka, Odstoupení

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”).

6.2 Dodavatel odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost      a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné     vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů,   je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel           pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3 V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez      zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný,  může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To  neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5 Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho provozovny Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, PSČ 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

6.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady upravuje reklamační řád.

6.7 Právo odstoupit od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě upravuje řád pro vrácení zboží v zákonné lhůtě.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží převzetím koupené věci.

7.2 Spotřebitel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové  rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.  Spotřebitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení     nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3 Spotřebitel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz   webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Dodavatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5 Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku  zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu odsto

 1. Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 2. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů spotřebitelem, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, dostupných zde

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1      Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo       podnikem dodavatele na elektronickou adresu spotřebitelem a dále souhlasí se zasíláním            obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu spotřebitelem.

10.2      Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač spotřebitelem, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Soubory cookies budou využity pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

 1. Doručování

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je   doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí   českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2  Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost dodavatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.3  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické  podobě a není přístupná.

12.5  Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, PSČ 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, adresa elektronické pošty info@vinarstvipetratur.cz, telefon +420 724 286 367.

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 17. 4. 2020

Tomáš Petratur

Platební brána

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267