Při objednávce nad 2.500 Kč DOPRAVA ZDARMA!!!
Sleva vám bude automaticky odečtena v pokladně
DOPRAVA ZDARMA Při nákupu v ceně nad 2.500 Kč máte dopravu zdarma

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vinařství & Vinařský dům PETRATUR provozovaného Tomášem Petraturem

se sídlem 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem 661

identifikační číslo: 76136949   

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  https://www.vinarstvipetratur.cz/obchod/

 

  1. Tento reklamační řád Vinařství & Vinařský dům PETRATUR provozovaného Tomášem Petraturem, se sídlem 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, identifikační číslo: 76136949 (dále jen „dodavatel“) se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě, který je dodavatelem provozován na internetové adrese https://www.vinarstvipetratur.cz/obchod/. Účelem řádu je blíže rozvést zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a ustanovení obchodních podmínek dodavatele, kde je v čl. 6 upravena odpovědnost dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele.
  2. Uplatňovat práva z odpovědnosti za vady dle tohoto reklamačního řádu přísluší pouze kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem. Tento řád se nevztahuje na případy, kdy byla smlouva uzavřena mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti („na IČO“).
  3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých neodpovídá dodavatel za vady odpovídající míře opotřebení, které věc měla při převzetí spotřebitelem.
  4. Obecná záruční doba je 24 měsíců, která začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem. Nebudou-li vady zboží reklamovány u dodavatele v záruční době, pak práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou.
  5. Místem pro uplatnění vad je provozovna dodavatele Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, PSČ 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem. Spotřebitel může reklamované zboží přinést osobně každý všední den v době od 9:00 do 18:00, nebo může zboží na tuto adresu zaslat. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takové zásilky dodavatel nemůže přijmout. V případě zasílání zboží je spotřebitel povinen zvolit takový způsob přepravy, aby zboží nebylo přepravou poškozeno ani jinak narušeno, zejména je povinen zboží ochránit pevným a neporušeným obalem. Za případné poškození během přepravy nenese dodavatel odpovědnost. K reklamovanému zboží je spotřebitel povinen přiložit kopii dokladu o koupi a dále je povinen srozumitelně popsat vady zboží a případně uvést, jak by měla být reklamace vyřízena. Pro rychlejší vyřízení věci se doporučuje vyjma jména, příjmení a adresy spotřebitele uvést i telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  6. Dodavatel se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do třiceti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží. Nároky spotřebitele, včetně práva na přiměřenou slevu nebo vrácení kupní ceny, jsou závislé na charakteru a četnosti vady, tak jak je uvedeno v následujícím odstavci.
  7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva mu přísluší i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
  8. Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není důvodem k reklamaci.
  9. V případě jakýchkoli dotazů ohledně reklamace spotřebitel může kontaktovat dodavatele na telefonním čísle +420 724 286 367 (každý všední den v době od 9:00 do 18:00) , případně na e-mailové adrese info@vinarstvipetratur.cz.

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 17. 4. 2020

 

Tomáš Petratur