Při objednávce nad 2.500 Kč DOPRAVA ZDARMA!!!
Sleva vám bude automaticky odečtena v pokladně
DOPRAVA ZDARMA Při nákupu v ceně nad 2.500 Kč máte dopravu zdarma

Odstoupení od smlouvy

ŘÁD PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ

(ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

 

Vinařství & Vinařský dům PETRATUR provozovaného Tomášem Petraturem
se sídlem 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem 661
identifikační číslo: 76136949   
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  https://www.vinarstvipetratur.cz/obchod/

 

 1. Tento Řád pro vrácení zboží v zákonné lhůtě (dále jen „řád“) Vinařství & Vinařský dům PETRATUR provozovaného Tomášem Petraturem, se sídlem 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, identifikační číslo: 76136949 (dále jen „dodavatel“) obsahuje poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně informací o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Tento řád se vztahuje výhradně na prodej zboží v internetovém obchodě, který je dodavatelem provozován na internetové adrese https://www.vinarstvipetratur.cz/obchod/.
 2. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto řádu má pouze fyzická nebo právnická osoba v postavení spotřebitele. Tento řád se nevztahuje na případy, kdy byla smlouva uzavřena mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti („na IČO“).
 3. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 4. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle předchozího odstavce tohoto řádu. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
 5. Odstoupení od smlouvy musí dodavateli doručeno nejpozději v poslední den lhůty dle předešlých odstavců, a to do provozovny dodavatele Blatnice pod Svatým Antonínkem 661, PSČ 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem. V odstoupení musí být specifikována smlouva, od které spotřebitel odstupuje, údaj o odstoupení, jméno a adresa spotřebitele a dále číslo účtu, na který si spotřebitel přeje vrátit peníze, bude-li odstoupení od smlouvy oprávněné. Pro rychlejší komunikaci se doporučuje uvést i telefon a e-mailová adresa spotřebitele. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a dále kopii dokladu o koupi. Vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), nepoškozené a bez známek opotřebení. Spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Spotřebitel je povinen dbát na to, aby se zboží nepoškodilo při přepravě, tedy opatřit zboží vhodným obalem.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto řádu zejména v následujících případech:
  1. bylo-li zboží upraveno podle přání spotřebitele,
  2. podléhá-li zboží rychlé zkáze,
  3. byl-li porušen originální obal v případě smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů,
  4. byla-li smlouva uzavřena na dodávku novin, periodik nebo časopisů,
  5. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 8. Byl-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 17. 4. 2020

 

Tomáš Petratur